Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia topienia i odlewania staliwa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
OM-2-204-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kalandyk Barbara (bk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Kalandyk Barbara (bk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Umie dobrać właściwie materiały oraz technologię do procesu wytapiania staliwa nisko i wysokostopowego w piecach indukcyjnych i łukowych. M2A_U39 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Umie pokierować wytopem i obróbką pozapiecową w celu uzyskania staliwa o wysokich właściwościach mechanicznych. M2A_U37 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Potrafi ocenić mikrostrukturę staliwa niestopowego i stopowego oraz dokonać oceny jej wpływu na właściwości odlewu. M2A_U20 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin,
Kolokwium
M_W004 Potrafi podać przyczyny błędów popełnionych w technologii wytapiania staliwa, które zmniejszają właściwości odlewu oraz potrafi wskazać niezbednę działania naprawcze. M2A_U29 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Ma umiejetność syntetycznego spojrzenia na oddziaływanie czynników technologicznych na jakość odlewów oraz podejmowania działań technologicznych dla poprawienia właściwości mechanicznych odlewów ze staliwa Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciagłego doskonalenia sie, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Umie dobrać właściwie materiały oraz technologię do procesu wytapiania staliwa nisko i wysokostopowego w piecach indukcyjnych i łukowych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Umie pokierować wytopem i obróbką pozapiecową w celu uzyskania staliwa o wysokich właściwościach mechanicznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi ocenić mikrostrukturę staliwa niestopowego i stopowego oraz dokonać oceny jej wpływu na właściwości odlewu. + - + - - - - - - - -
M_W004 Potrafi podać przyczyny błędów popełnionych w technologii wytapiania staliwa, które zmniejszają właściwości odlewu oraz potrafi wskazać niezbednę działania naprawcze. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejetność syntetycznego spojrzenia na oddziaływanie czynników technologicznych na jakość odlewów oraz podejmowania działań technologicznych dla poprawienia właściwości mechanicznych odlewów ze staliwa + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciagłego doskonalenia sie, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
  1. Właściwości mechaniczne i technologiczne stopów żelaza (stali, staliwa). Teoretyczne podstawy procesu wytapiania stali na odlewy w piecu łukowym i indukcyjnym, wg różnych technologii wytapiania. Wytapianie staliwa w procesach łączonych (EAF+LF). Obróbka pozapiecowa stali i staliwa (VD, VOD, VAD, AOD)– metody, cele i zadania. Makro i mikrostruktury staliwa w zależności od składu chemicznego i obróbki cieplnej. Omówienie teoretycznych podstaw procesów zachodzących w ciekłym metalu podczas wytapiania, takich jak utlenianie C, Si, Mn, P oraz odsiarczania i odtleniania. Staliwa dla energetyki, staliwa odporne na korozję – technologie wytapiania.

Ćwiczenia laboratoryjne:
  1. 1.Wprowadzenie do ćwiczeń. Klasyfikacja i oznaczenie stali i staliwa wg PN, PN-ISO oraz PN-EN, charakterystyka właściwości wybranego gatunku staliwa. 2. Prowadzenie wytopu staliwa w piecu indukcyjnym – karta wytopu.Porównanie technologii wytapiania staliwa w EAF oraz EIF. 3 Podział wytopu na okresy(podstawowe reakcje chemiczne) badanie zawartości azotu i tlenu w poszczególnych etapach wytapiania staliwa w EAF. 4. Wytop staliwa w technologii odzyskowo-tlenowej w warunkach przemysłowych- karta wytopu. 5. Technologia wytapiania staliwa w procesie łączonym piec łukowy + pieco-kadź – Analiza karty wytopu i zmniany zawartości P oraz S. 6. Badania ściralności wybranych gatunków staliwa. 7. Obróbka pozapiecowa staliwa w kadzi odlewniczej (argonowanie staliwa) – Metalodlew S.A. 8.Wpływ obróbki cieplnej staliwa na temperaturę przejścia ze stanu plastycznego w stan kruchy. 9. Zaliczenie końcowe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 21 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.5(L)+0.5(E)
L – ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych
E – ocena z egzaminu
Każde ćwiczenie musi być zakończone przyjęciem sprawozdania i zaliczone na ocenę przynajmniej dostateczną.
Frekwencja na wykładach jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej – przy 100% obecności na wykładach podniesienie oceny końcowej o 0,5 stopnia.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych (dopuszczalna jedna nieobecność usprawiedliwiona podczas całego kursu). Student może odrobić ćwiczenie po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym ćwiczenie. Wymagane przygotowanie teoretyczne do realizowanych ćwiczeń laboratoryjnych – forma sprawdzenia kolokwium lub odpowiedź ustna. Uzyskanie oceny z kol. 2,0 musi zostać poprawione przed kolejnym ćwiczeniem laboratoryjnym. Sprawozdanie z ćwiczenia musi również być oddane i zaliczone przed kolejnym ćwiczeniem laboratoryjnym.
Końcowa ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią uzyskanych ocen ze sprawozdań i kol. z wagą 40:60.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Kniaginin G.: Staliwo. Metalurgia i odlewnictwo; Wyd. Śląsk, Katowice 1976.
2.Głownia J.: Odlewy ze stali stopowej – zastosowanie, Wyd. FotoBit, Kraków 2002.
3.Staronka A. i inni: Zarys metalurgii i Odlewnictwa staliwa, Skrypt AGH nr 1022, 1023, Kraków 1986.
4.Głownia J. i inni: Charakterystyka odlewów ze stali stopowych, Skrypt AGH, SU 1569, Kraków 1999.
5.Głownia J. Kalandyk B., Zapała R., Sobula S., Tęcza G., Malatyńska P., Telejko I., Brzeziński M.: Charakterystyka stali na odlewy, Wyd. AGH, SU 1718, Kraków 2010.
6.Cholewa M, Gawroński J., Przybył M.; Podstawy procesów metalurgicznych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
7.Chojecki A., Telejko I. Odlewnictwo staliwa; Wyd. Akapit, Kraków 2003.
8.Saternus M., Fornalczyk A., Dankmeyer-Łączny J.; Chemia ogólna dla metalurgów; Wyd.
Politechniki Śląskiej , Gliwice 2007.
9.Przybyłowicz K.: Inżynieria stopów żelaza, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2008.
10.Dobrzański L.A.: Metaloznawstwo opisowe stopów żelaza, Wyd. Politechniki Śląskiej , Gliwice 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Głownia J., Kalandyk B., Zapała R., Sobula S., Tęcza G., Malatyńska P., Telejko I., Brzeziński M.: Charakterystyka stali na odlewy, Wyd. AGH, SU 1718, Kraków 2010.
2. Głownia J., Kalandyk B.,Furgał G. Charakterystyka odlewOw ze stali stopowych, SU 1569, Wyd. AGH Kraków 1999.
3. Kalandyk B., Kasińska J., Olejnik E.: Effect of heat treatment on the microstructures
20%Cr-21%Ni-5%Si cast steel, Archives of Foundry Engineering, v15, 2, 2015 p.39-42.
4. Kalandyk B., Zapała R., Sobula S., Górny M., Boroń Ł.: Characteristics of low nickel ferritic-austenitic corrosion resistant cast steel, Metalurgija, v. 53, 4, 2014 p.613-616.
5. B. Kalandyk, K. Kostrzewa, R. Zapała: Wpływ temperatury austenityzowania na ilość ferrytu delta i węglików w staliwie Cr-Ni-Mo — Influence of an austenitic temperature on the amount of ferrite delta and carbides in Cr-Ni-Mo cast steel, Przegląd Odlewnictwa, 2009 t. 59 nr 3 s.126–130.
6. B. Kalandyk, Z. Sierant, S. Sobula: Optymalizacja mikrostruktury, granicy plastyczności i udarności staliwa węglowego dodatkiem wanadu — Improvement of the microstructures, yield stress and impact toughness of medium carbon steels by vanadium additions, Przegląd Odlewnictwa, 2009, t. 59 nr 3 s.108–113.
7. B. Kalandyk, M. Starowicz: Mechanical properties and corrosion behaviour of 18 Cr-11Ni-2,5Mo cast steel, Archives of Foundry Engineering, 2009 vol. 9 iss. 4 s. 87–90.
8. M.Balicki, S.Sobula, B.Kalandyk „Wpływ żużli syntetycznych na proces odsiarczania niskostopowego staliwa Cr-Ni-Mo”; Archives of Foundry Engineering, vol.15, Special Issue 4/2015

Informacje dodatkowe:

Moduł kierunkowy