Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia topienia i odlewania żeliwa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
OM-2-203-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Guzik Edward (guz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kawalec Magdalena (kawalec@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Górny Marcin (mgorny@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Guzik Edward (guz@agh.edu.pl)
dr inż. Szczęsny Andrzej (ascn@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z hipotezą krystalizacji grafitu; płatkowego i kulkowego. M2A_W12 Egzamin
M_W002 potrafi objaśnić mechanizm modyfikacji i sferoidyzacji + modyfikacji grafityzującej. M2A_W12 Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi przeprowadzić proces topienia żeliwa wysokojakościowego modyfikowanego i sferoidalnego. M2A_U35 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 potrafi przeprowadzić obróbkę cieplną żeliwa; zabieg austenityzowania i hartowania żeliwa z przemianą izotermiczną (żeliwo ADI). M2A_U35 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi wskazać praktyczne wykorzystanie żeliwa sferoidalnego i żeliwa ADI oraz nawiązać kontakt ze współpracownikami. M2A_K02 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z hipotezą krystalizacji grafitu; płatkowego i kulkowego. + - + - - - - - - - -
M_W002 potrafi objaśnić mechanizm modyfikacji i sferoidyzacji + modyfikacji grafityzującej. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi przeprowadzić proces topienia żeliwa wysokojakościowego modyfikowanego i sferoidalnego. - - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi przeprowadzić obróbkę cieplną żeliwa; zabieg austenityzowania i hartowania żeliwa z przemianą izotermiczną (żeliwo ADI). - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi wskazać praktyczne wykorzystanie żeliwa sferoidalnego i żeliwa ADI oraz nawiązać kontakt ze współpracownikami. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Dobór materiałów wsadowych pieca, składu chemicznego żeliwa wyjściowego i warunków jego wytapiania, z przeznaczeniem do zabiegu modyfikowania i sferoidyzowania.
2.Metody modyfikacji, sferoidyzacji oraz wermikularyzacji żeliwa, a także zasady dobru reagentów do tych zabiegów metalurgicznych.
3.Zasady otrzymywania odlewów z żeliwa poddanych zabiegowi hartowania izotermicznego i /bądź dodatkowo zabiegowi uzupełniającemu.
4.Technologia wytapiania żeliwa modyfikowanego i sferoidalnego oraz obróbka cieplna żeliwa ausferrytycznego typu ADI.
5.Przykłady zastosowania odlewów z wymienionych rodzajów żeliwa wysokojakościowego oraz wskazanie rezerwy produkcyjno-ekonomicznej w gałęziach przemysłu.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Badania metaloznawcze żeliwa modyfikowanego i sferoidalnego.
2. Badania metaloznawcze żeliwa ADI.
3. Wykonanie zabiegu obróbki pozapiecowej: modyfikacji i sferoidyzacji.
4. Sposoby wytwarzania żeliwa wysokojakościowego w przemyśle; filmy na DVD.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 35 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z egzaminu oraz ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych z wagą 60:40

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Guzik E.: Procesy uszlachetniania żeliwa – wybrane zagadnienia. Archiwum Odlewnictwa PAN, Monografia Nr 1, 2001, stron 128.
2. Kapturkiewicz W.: Modelowanie krystalizacji odlewów żeliwnych. Monografia nr 2/2003, Wyd. AKAPIT stron 171.
3. Podręcznik: Sorelmetal: o żeliwie sferoidalnym. Tłum. Warszawa 2006.
4. Metals Handbook, Ninth Edition. Volume 15, CASTING, ASTM Intern. 1988.
5. Fraś E., Podrzucki C.: Żeliwo modyfikowane, Skrypt AGH, nr 675, Kraków 1981.
6. Publikacje dotyczące metalurgii i odlewnictwa żeliwa (kopie do wglądu studentom).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak