Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Tworzywa na formy i rdzenie odlewnicze
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
OM-2-201-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Dobosz Stanisław Marian (dobosz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Dobosz Stanisław Marian (dobosz@agh.edu.pl)
dr inż. Drożyński Dariusz (dd@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Jakubski Jarosław (jakubski@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Major-Gabryś Katarzyna (katmg@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu projektowania technologii wytwarzania odlewów we współczesnym odlewnictwie. Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Potrafi samodzielnie zaplanować eksperyment, wykonać pomiary i opracowywać dane empiryczne oraz wyciągać wnioski na temat charakteru zjawiska lub procesu. M2A_U16 Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych właściwości materiałów formierskich. Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi określić przyczyny powstawania braków odlewów spowodowane jakością materiałów formierskich. Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie z zakresu wytwarzania form i rdzeni. Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu projektowania technologii wytwarzania odlewów we współczesnym odlewnictwie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi samodzielnie zaplanować eksperyment, wykonać pomiary i opracowywać dane empiryczne oraz wyciągać wnioski na temat charakteru zjawiska lub procesu. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych właściwości materiałów formierskich. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić przyczyny powstawania braków odlewów spowodowane jakością materiałów formierskich. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie z zakresu wytwarzania form i rdzeni. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Celem przedmiotu jest zdobycie zaawansowanych wiadomości z zakresu materiałów ceramicznych do produkcji odlewów precyzyjnych w formach ceramicznych. Zostaną omówione aktualnie stosowane tworzywa, parametry którym muszą odpowiadać a także materiały wiążące, takie jak: lepiszcza, spoiwa i inne dodatki. Wyjaśnione zostaną podstawy wiązania i utwardzania tych mas. Zostaną także omówione współczesne trendy w doborze technologii i materiałów do produkcji form ceramicznych. Analiza obiegu mas formierskich i rdzeniowych w odlewni. Ocena technologiczna, ekonomiczna i ekologiczna poszczególnych technologii. Badania technologiczne zaawansowanych metod wykonywania mas formierskich i rdzeniowych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Zapoznanie się z metodyką pomiarową i właściwościami:
- mas rdzeniowych wykonywanych technologią gorącej rdzennicy [hot-box],
- mas rdzeniowych wykonywanych technologią zimnej rdzennicy [cold-box],
- mas przeznaczonych dla technologii prasowania przy użyciu wysokich nacisków prasujących.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładach – 20%. Zaliczenie 30%, egzamin – 50%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Pozycje podstawowe:
1. Dobosz St.M.: Woda w masach formierskich i rdzeniowych. Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 2006.
2. Lewandowski J.L.: Tworzywa na formy odlewnicze, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 1997.
3. Materiały Formierskie – Laboratorium, Skrypt Uczelniany nr 1500, Wydawnictwo AGH, Kraków 1997.
Pozycja uzupełniająca:
4. Jelinek P.: Pojivove soustavy slevarenskych formovacich smesi, Ostrava 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak