Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sieci komputerowe i systemy wspomagania komputerowego w technice
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
OM-2-110-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Malinowski Paweł (pamalino@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Malinowski Paweł (pamalino@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Szczegółowa wiedza w zakresie przetwarzania informacji w sieciach komputerowych, zastosowanie baz danych oraz programów symulacyjnych. M2A_W17, M2A_W16, M2A_W32 Aktywność na zajęciach
M_W002 Znajomość obsługi programów użytkowych wykorzystujących sieci komputerowe i klastry. M2A_W17, M2A_W16, M2A_W32 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Umiejętność posługiwania się dedykowanymi programami dla odlewnictwa. M2A_U24, M2A_U41 Aktywność na zajęciach
M_U002 Umiejętność adresowania sieci komputerowych, obliczania ilości podsieci, ilości hostów w danej podsieci. M2A_U24, M2A_U41 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Szczegółowa wiedza w zakresie przetwarzania informacji w sieciach komputerowych, zastosowanie baz danych oraz programów symulacyjnych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Znajomość obsługi programów użytkowych wykorzystujących sieci komputerowe i klastry. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność posługiwania się dedykowanymi programami dla odlewnictwa. + - + - - - - - - - -
M_U002 Umiejętność adresowania sieci komputerowych, obliczania ilości podsieci, ilości hostów w danej podsieci. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Sieci komputerowe i klastry

Podstawowe pojęcia związane z projektowaniem, zarządzaniem, bezpieczeństwem sieci komputerowych. Warstwowy model referencyjny OSI/ISO. Urządzenia sieciowe w odniesieniu do modelu referencyjnego. Model TCP/IP. Adresowanie, klasy adresów. Zagrożenia w sieciach komputerowych. Metody zabezpieczania sieci komputerowych. Bazy danych. Systemy CAD, CAE, CAM. Możliwość zastosowania systemów komputerowego wspomagania. Zastosowanie baz danych oraz klastrów w technice.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Sieci komputerowe i klastry

Konfigurowanie urządzeń sieciowych trzeciej warstwy modelu OSI. Konfiguracja serwerów sieciowych NAS oraz wybranych usług sieciowych. Konfiguracja firewall’a, serwera DHCP, NAT. Przygotowanie okablowania sieciowego. Projektowanie podsieci.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana na podstawie średniej ważonej z ocen z kolokwium, sprawozdań i prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu sieci komputerowych, superkomputerów i klastrów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Praca zbiorowa, Akademia sieci Cisco CCNA semestry 1 & 2
2. Karol Krysiak, Sieci komputerowe kompendium
3. W. Richard Stevens, Biblia TCP/IP tom1
4. Matthew S. Gast, 802.11 Sieci bezprzewodowe. Przewodnik encyklopedyczny
5. Innokenty Rudenko, Tsunami Computing, Routery Cisco. Czarna księga

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

www.bg.agh.edu.pl

Informacje dodatkowe:

Brak