Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Stopy o specjalnych właściwościach
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
OM-2-106-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
dr inż. Kozana Janusz (jkozana@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie wysokojakościowych stopów odlewniczych, technologii ich wytwarzania i uszlachetniania oraz wiedzę o możliwościach zastosowania poszczególnych stopów. M2A_W09, M2A_W14, M2A_W12 Referat
Umiejętności
M_U001 Ma poszerzoną wiedzę i orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwoju technologii odlewniczych, nowych materiałów: stopów i kompozytów. Ma wiedzę z zakresu technik wytwarzania w tym: obróbki plastycznej, obróbki powierzchni wyrobów metalowych, odlewnictwa metali, metalurgii proszków. M2A_U21, M2A_W27, M2A_W21, M2A_W26 Referat
M_U002 Potrafi dobrać aparaturę badawczą i pomiarową i wykonać badania i ocenić budowę strukturalną metali i stopów odlewniczych oraz dokonać oceny ich właściwości fizyczne. Student potrafi przeprowadzić obliczenia dla przygotowania stopu jubilerskiego. M2A_U20 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi przygotować dokumentację z powierzonego zadania. M2A_K01, M2A_K05 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo nad powierzonym zadaniem. M2A_U16, M2A_U10 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie wysokojakościowych stopów odlewniczych, technologii ich wytwarzania i uszlachetniania oraz wiedzę o możliwościach zastosowania poszczególnych stopów. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma poszerzoną wiedzę i orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwoju technologii odlewniczych, nowych materiałów: stopów i kompozytów. Ma wiedzę z zakresu technik wytwarzania w tym: obróbki plastycznej, obróbki powierzchni wyrobów metalowych, odlewnictwa metali, metalurgii proszków. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać aparaturę badawczą i pomiarową i wykonać badania i ocenić budowę strukturalną metali i stopów odlewniczych oraz dokonać oceny ich właściwości fizyczne. Student potrafi przeprowadzić obliczenia dla przygotowania stopu jubilerskiego. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi przygotować dokumentację z powierzonego zadania. - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo nad powierzonym zadaniem. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Złoto, stopy złota, zastosowanie, technologia topienia i odlewania. Srebro i jego stopy, technologia topienia, odlewania, właściwości i zastosowanie. Platyna i platynowanie, właściwości i zastosowanie. Zagadnienia związane z probiernictwem i wykonywaniem przedmiotów z metali szlachetnych. Nowoczesne tworzywa w przemyśle odlewniczym. Skład chemiczny i struktura stopów o specjalnym przeznaczeniu.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Topienie metali dla jubilerstwa, metody obliczeń i przygotowania stopów jubilerskich.. Zapoznanie z metodami probierczymi w jubilerstwie. Zapoznanie się z metodami badań stopów specjalnych. Skład chemiczny i struktura stopów o specjalnym przeznaczeniu. Nowoczesne tworzywa w przemyśle odlewniczym.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 28 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładach. Średnia ocen z prac pisemnych i sprawozdań

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza ogólna z zakresu metaloznawstwa i odlewnictwa metali nieżelaznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Blicharski M. – Wstęp do inżynierii materiałowej. Warszawa 1998r.
2.Prowans S.- Metaloznastwo. Warszawa 1988 r.
3.Dobrzański L.- Podstawy metodologii projektowania materiałowego. Gliwice 2009r.
4.Blicharski M. – Inżynieria Powierzchni. Warszawa 2009r.
5.Uhlig H. – Korozja i jej zapobieganie. Warszawa 1976 r.
6.Staronka A., Holtzer M., Piekarska M. – Podstawy fizykochemii procesów ,metalurgicznych i odlewniczych. Korozja elektrochemiczna metali. Korozja gazowa metali. Kraków 1977r.
11.Górny Z., Sobczak J.: Nowoczesne tworzywa odlewnicze na bazie metali nieżelaznych. Wyd. ZA-PIS, Kraków 2006.
12. Stopy specjalnego zastosowania – Stanisław Rzadkosz, Zbigniew Bonderek, Aldona Garbacz-Klempka, Poradnik odlewnika : odlewnictwo współczesne. T. 1, Materiały, pod red. Jerzego J. Sobczaka. — Kraków : Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, 2013. —S. 581–620.
13. Materiały inżynierskie w zastosowaniach biomedycznych –Leda H., 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Stopy specjalnego zastosowania – Stanisław Rzadkosz, Zbigniew Bonderek, Aldona Garbacz-Klempka, Poradnik odlewnika : odlewnictwo współczesne. T. 1, Materiały, pod red. Jerzego J. Sobczaka. — Kraków : Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, 2013. —S. 581–620.

Informacje dodatkowe:

Brak