Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Procesy technologiczne kształtowania struktury i właściwości odlewów
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
OM-2-103-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Górny Marcin (mgorny@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kawalec Magdalena (kawalec@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Górny Marcin (mgorny@agh.edu.pl)
dr inż. Szczęsny Andrzej (ascn@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę zakresu teorii krystalizacji metali i stopów odlewniczych, wpływu czynników technologicznych na kształtowanie końcowej struktury metali i stopów. M2A_W12, M2A_W27 Egzamin
M_W002 Ma podbudowaną teoretycznie, rozszerzoną wiedzę z zakresu metalurgii stopów ze szczególnym uwzględnieniem stopów odlewniczych (żeliwa, staliwa, stopów metali nieżelaznych). M2A_W20 Egzamin
Umiejętności
M_U002 Potrafi wyznaczyć i zinterpretować podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów inżynierskich stosowanych we współczesnej technice, w tym w obszarze metalurgii i odlewnictwa M2A_U21, M2A_U39 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać i nadać priorytety działań zawodowych w celu rozwiązania zadania inżynierskiego. W działaniach uwzglednia wiedzę o najnowszych trendach rozwoju metalurgi i odlewnictwa M2A_K05 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę zakresu teorii krystalizacji metali i stopów odlewniczych, wpływu czynników technologicznych na kształtowanie końcowej struktury metali i stopów. + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma podbudowaną teoretycznie, rozszerzoną wiedzę z zakresu metalurgii stopów ze szczególnym uwzględnieniem stopów odlewniczych (żeliwa, staliwa, stopów metali nieżelaznych). + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U002 Potrafi wyznaczyć i zinterpretować podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów inżynierskich stosowanych we współczesnej technice, w tym w obszarze metalurgii i odlewnictwa + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać i nadać priorytety działań zawodowych w celu rozwiązania zadania inżynierskiego. W działaniach uwzglednia wiedzę o najnowszych trendach rozwoju metalurgi i odlewnictwa + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Ogólna charakterystyka, właściwości i zastosowanie materiałów inżynierskich. Kryteria doboru i optymalizacji właściwości.
2. Analiza schematu procesów technologicznych wpływających na strukturę i właściwości odlewów.
3. Modyfikacja struktury pierwotnej i eutektyki stopów odlewniczych.
4. Dobór procesów uszlachetniania stopów odlewniczych i ich wpływ na kształtowanie struktury i właściwości odlewów.
5. Filtracja i rafinacja stopów odlewniczych.
6. Kryteria doboru pieców odlewniczych do wytapiania stopów odlewniczych. Analiza procesów metalurgicznych.
7. Kryteria doboru i optymalizacji obróbki cieplnej stopów odlewniczych. Zagadnienie umacniania stopów.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Wprowadzenie oraz szkolenie BHP.
2. Ilościowa i jakościowa ocena mikrostruktury odlewów.
3. Wpływ szybkości stygnięcia na strukturę i właściwości odlewów.
4. Modyfikacja struktury pierwotnej i eutektyki stopów odlewniczych –cz.1.
5. Modyfikacja struktury pierwotnej i eutektyki stopów odlewniczych –cz.2.
6. Procesy uszlachetniania stopów odlewniczych.
7. Obróbka cieplna stopów odlewniczych.
8. Zaliczenie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, jednak ma wpływ na ocenę końcowa. Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie zaliczenia laboratoriów, obecności na wykładach oraz wyniku egzaminu. Jeżeli student uczestniczył w co najmniej 70% wykładów, wówczas ocena końcowa zostanie podniesiona o pół stopnia w stosunku do średniej oceny z egzaminu oraz z ćwiczeń laboratoryjnych .
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych. Egzamin ma formę pisemną (lub ustną na życzenie studenta). Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych należy przynieść pisemne usprawiedliwienie. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych. Prowadzący ćwiczenie ustala wówczas indywidualnie formę zaliczenia takiego ćwiczenia. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.
Zaliczenie każdego ćwiczenia laboratoryjnego jest dwustopniowe: pisemne sprawdzenie wiadomości (lub ustne na życzenie studenta) oraz pisemne sprawozdanie. Ocena z ćwiczenia jest średnią arytmetyczną z kolokwium oraz sprawozdania. Do zaliczenia, wszystkie oceny muszą być pozytywne.
Sprawozdanie z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych powinno zawierać:
1. Cześć teoretyczną (minimum 2 strony arkuszu A4). Część ta powinna być ściśle związana z tematem. Powinna zawierać odniesienia do literatury (cytowania).
2. Część doświadczaną. Część ta powinna zwierać: przebieg ćwiczenia, zastosowane metody badań, rodzaj użytych urządzeń, wyniki, ich analizę oraz wnioski.
3. Literaturę do części teoretycznej (ewentualnie do części doświadczalnej).
4. Sprawozdanie może być napisane ręcznie lub przy użyciu komputera. Na pierwszej stronie tabelka wg podanego wzoru. Wszystkie strony sprawozdania muszą być spięte zszywką. Sprawozdanie powinno być napisane na papierze kancelaryjnym lub wydrukowane na papierze do drukarki (białym).
5. Sprawozdanie zawiera datę ćwiczenia, nr grupy studenta i jest oryginalne (kopie nie są akceptowane).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Poradnik Odlewnika, Wyd. STOP 2013.
2. Fraś E. Krystalizacja metali i stopów, WNT 2003.
3. Przybyłowicz K., Metaloznawstwo, WNT 2012 lub wcześniejsze.
4. Podrzucki C., Fraś E., Żeliwo modyfikowane, Skrypt AGH.
5. C. Adamski, T. Piwowarczyk – Metalurgia i odlewnictwo metali nieżelaznych. Cz. 1 . Stopy aluminium i magnezu. Kraków, 1998. Skrypty Uczelniane – nr 1117.
6. Górny M., Tyrała E.: Effect of cooling rate on microstructure and mechanical properties of thin-walled ductile iron castings. Journal of Materials Engineering and Performance 2013, vol. 22 (1), 300-305.
7. M. Górny, G. Sikora: Effect of Modification and cooling Rate on Primary Grain in Al-Cu Alloy. Archives of Foundry engineering., vol. 14, issue 3/2014, pp 21-24.
8. Guzik E.: Procesy uszlachetniania żeliwa : wybrane zagadnienia. Katowice ; Gliwice : KO PAN, 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Fraś E., Górny M., Tyrała E., Hugo F. López: Austenitizing and austempering kinetics in thin-walled ductile iron castings. Proceedings of WFC 2012, Editors: José Antonio Lazcano. Arturo Reyes., art. 8, s. 1-11.
2. Fraś E., Górny M., Hugo F. López: Mechanism for the Role of Silicon on the Transitionfrom Graphite to Cementite Eutectic in Cast Iron. Metallurgical and Materials Transactions A, 2012, vol. 43A, s. 4204-4218.
3. Fraś E., Górny M.: Fading of inoculation effects in ductile iron. Archives of Foundry Engineering. vol. 8, nr 1 (2008) 83-87.
4. Fraś E., Górny M.: Inoculation Effects of Cast Iron. Archives of Foundry Engineering, vol. 12, nr 4/2012, 39-47.
5. Izydorczyk J., Paśniewski J., Górny M.: Ocena zastosowania automatycznego analizatora obrazu Leica QWin w badaniach metalograficznych do oceny mikrostruktury w odlewach z żeliwa sferoidalnego. Zeszyty studenckich prac naukowych „SFEROID”, Zeszyt nr 13. Gliwice 2012, s. 152-158.
6. Fraś E., Górny M., Kapturkiewicz W.: Thin wall ductile iron castings: Technological Aspects. Archives of foundry Engineering, vol. 13, nr 1/2013, str. 23-28.

Informacje dodatkowe:

Brak