Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku metalurgia powinna posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje opisane kierunkowych efektach kształcenia na stopniu pierwszego.
Dotyczy to zakresu opisanego w modułach kształcenia, w szczególności z obszaru matematyki, fizyki, chemii oraz znać podstawy metalurgii, odlewnictwa, metaloznawstwa (podstawowe

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Dolny limit ilości studentów:

15

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Typ studiów:
Niestacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk technicznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Magister inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
cztery
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
90
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Nauki techniczne
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Kierunek jest wyrazem realizacji misji AGH służenia gospodarce. Wydział Odlewnictwa będący jedynym kierunkiem w kraju i w Europie, od początku swego istnienia w AGH (1951) kształci na kierunku Metalurgia kadry inżynierów, magistrów inżynierów i doktorów w obszarze odlewnictwa. Odlewnictwo ma tradycyjnie mocną pozycję w Polsce, zarówno w nauce jak i praktyce technologicznej oraz odgrywa ważną rolę w gospodarce.
Na studiach pierwszego stopnia nie wprowadza się specjalności. Jedynie w semestrze ósmym (ostatnim) realizowane są obieralne moduły pod katem specjalności na drugim stopniu studiów.
Specjalnościami na studiach stopnia drugiego są:
1. Odlewnictwo

Nazwa specjalności:
Odlewnictwo

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

15

Semestry kontrolne:
drugi
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Wpis na kolejny semestr mogą uzyskać studenci, którzy uzyskali wymaganą programem liczbę punktów ECTS lub nie przekroczyli dopuszczalnego deficytu punktowego (15 ECTS). W karcie wpisowej wpisywane są przedmioty przewidziane programem studiów na dany semestr oraz przedmioty zaległe, które student zamierza uzupełnić.

Studia indywidualne:

Dla studentów spełniających stosowne wymagania regulaminowe studiów wydział umożliwia studiowanie wg. indywidualnego planu i programu studiów lub indywidualnego toku studiów. Decyzja o zakwalifikowaniu na te rodzaje studiów podejmuje dziekan wydziału na podstawie indywidualnego wniosku studenta.

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Ocenę końcową na dyplomie ustala się według zasad określonych w Regulaminie Studiów, jako średnią ważoną średniej oceny ze studiów, oceny pracy dyplomowej (będącej średnią ocen wystawionych przez opiekuna pracy o recenzenta) oraz oceny egzaminu dyplomowego, przy czym średnia ocena ze studiów uwzględniana jest z wagą 60%, ocena z pracy magisterskiej – z wagą 20%, oraz wynik egzaminu dyplomowego – z wagą 20%.

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Warunkiem uzyskania dyplomu magistra inżyniera jest:
● ukończenie 4 semestralnego cyklu kształcenia
● zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów
● napisanie pracy dyplomowej magisterskiej i pozytywna ocena tej pracy lub projektu
● pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.
Zasady wykonania pracy dyplomowej (magisterskiej):
1. Praca dyplomowa magisterska jest potwierdzeniem nabycia przez studenta odpowiedniej wiedzy i umiejętności zawodowych charakteryzujących sylwetkę absolwenta, ze szczególnym uwzględnieniem profilu dyplomowania.
2. Projekt magisterska stanowi udokumentowaną realizację zadania naukowego lub praktycznego. Praca magisterska jest pisemnym opracowaniem tematu, którego celem jest uzyskanie określonych elementów poznawczych lub praktycznych.
3.Prace dyplomowe mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo. Przy zespołowej realizacji tematu wymagane jest określenie zadań dla poszczególnych osób. Maksymalna liczebność zespołu wynosi 3 osoby.
4.Tematy prac dyplomowych wraz ze wskazaniem opiekunów zgłaszają Katedry. Tematy i opiekunów zatwierdza Dziekan po zaciągnięciu opinii Rady Wydziału. Wykaz tematów i ich opiekunów dydaktycznych na dany rok akademicki jest podany do wiadomości studentów na tablicy ogłoszeń dziekanatu i na stronie www Wydziału. Studenci wybierają temat nie później niż jeden rok przed planowanym terminem ukończenia studiów
5.Wybrany temat powinien być skonsultowany z opiekunem dydaktycznym. Konsultacja ma za zadanie określenie zakresu i trybu realizacji tematu, a jej data określa formalnie termin rozpoczęcia realizacji tematu.
6. Praca dyplomowa lub projekt są realizowane w semestrze IV (studia niestacjonarne) Realizacja tematu wymaga systematycznych konsultacji z opiekunem dydaktycznym. Konsultacje są odnotowywane w karcie realizacyjnej tematu prowadzonej przez jego opiekuna.
7. Realizowane prace są prezentowane na seminarium dyplomowym.
8. Katedry/pracownie właściwe dla wybranych tematów zobowiązane są do zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych ich realizacji.
9. Wykonana praca/ projekt podlegają akceptacji i ocenie przez opiekuna.
10. Po uzgodnieniu z Dziekanem praca może być napisana w jednym z języków kongresowych.
11. Wykonana praca podpisane przez opiekuna powinny być złożone w dziekanacie w wersji drukowanej (3 egz.)i elektronicznej (jeden egz.) wraz z wszystkimi załącznikami najpóźniej do końca stycznia (semestr III) w przypadku studiów stacjonarnych lub do końca czerwca (semestr IV) w przypadku studiów niestacjonarnych. Warunkiem rejestracji pracy jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem przedmiotów i praktyk oraz pozytywna ocena pracy przez opiekuna.

Załącznikami są:
- indeks
- wyciąg z indeksu z uzyskanymi ocenami
- oświadczenie o osobistym i samodzielnym wykonaniu pracy
- 4 zdjęcia
Wzory strony tytułowej pracy, wyciągu z indeksu i oświadczenia są dostępne na wydziałowej stronie www .

II. Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
1.Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zarejestrowanie pracy/projektu, złożenie wszystkich wymaganych załączników oraz uzyskanie pozytywnej oceny z przeprowadzonego wcześniej sprawdzianu wiedzy nabytej w trakcie studiów (egzamin dyplomowego).
2.Egzamin dyplomowy przeprowadza Komisja Egzaminu Dyplomowego Inżynierskiego w skład której wchodzą:
- przewodniczący: dziekan/prodziekan wydziału (ewentualnie osoba upoważniona przez dziekana)
- opiekun pracy/projektu
- recenzent pracy/projektu
- kierownik katedry/pracowni w której realizowano pracę/projekt
- specjalista w zakresie problematyki pracy, wskazany przez dziekana
Recenzenta pracy wyznacza dziekan.
3. Egzamin dyplomowy ma formę ustną.
Przebieg egzaminu dyplomowego:
3.1. prezentacja przez dyplomanta celu, tez, metodologii realizacji i wyników wykonanej pracy/projektu
3.2. przedstawienie oceny pracy przez opiekuna i recenzenta
3.3. odpowiedź dyplomanta na uwagi zawarte w opiniach i pytania zadane przez członków Komisji odnośnie do zrealizowanej pracy/projektu
3.4. ustalenie oceny egzaminu dyplomowego (średnia ważona z oceny pisemnego egzaminu inżynierskiego – waga 0,2 i oceny z obrony pracy – waga 0,2)
3.5. ogłoszenie wyniku egzaminu dyplomowego i końcowej oceny studiów oraz decyzji o nadaniu stopnia zawodowego inżyniera.
Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół – załącznik nr 2

4.Procedura przeprowadzenia sprawdzianu poziomu wiedzy (egzamin dyplomowy).

Egzamin dyplomowy obejmuje wiedzę nabytą w przedmiotach z zakresu:

- materiałów inżynierskich i metod badania materiałów
- metalurgii
- przetwórstwa metali (odlewnictwo, przeróbka plastyczna)
- mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów
- termodynamiki i techniki cieplnej
- konstrukcji maszyn, maszynoznawstwa odlewniczego
- mechanizacji i automatyzacji
- ochrony środowiska

Dodatkowe informacje:

Dla zapewniania, jakości kształcenia, modyfikacji programów nauczania, informacji o zawodowych karierach absolwentów wydział prowadzi:
1. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów, aktualnie prowadzone jest to również centralnie, przez Uczelniana Komisje Analizy karier. Ankietyzacja prowadzona wśród absolwentów wykorzystywana jest do korekt planów i programów nauczania, jako odpowiedź na oczekiwania rynku.
2. Dla lepszego “dopasowania” efektów kształcenia do potrzeb rynku, w skład Wydziałowego Zespołu d/s Krajowych Ram Kształcenia został powołany przedstawiciel przedsiębiorców odlewniczych (Prezes Krajowej Izby Odlewniczej). Zespół ten opracował Kierunkowe Efekty kształcenie dla kierunku Metalurgia, studia I II stopnia.
3. Wydział współpracuje w zakresie kształcenia (realizacja praktyk przemysłowych i prac inżynierskich i magisterskich) z wieloma krajowymi i kilkoma zagranicznymi firmami. Do ważniejszych spośród nich należy zaliczyć Instytut Odlewnictwa w Krakowie i Instytut Metali Nieżelaznych w Skawinie. Wzmacnia to proces dydaktyczny, absolwenci są lepiej przygotowani do zawodu.
4. Wydział Odlewnictwa na b. dobrą infrastrukturę dydaktyczną, laboratoryjną i doświadczalna. Dysponuje własną odlewnią doświadczalna, wieloma specjalistycznymi laboratoryjnymi, unikatowymi w skali kraju. Strukturę Wydziału tworzą cztery katedry i ponad 10 specjalistycznych pracowni, związanych z dydaktyką, realizacja prac badawczych, dyplomowych, itp.
5. Wydział posiada własna biblioteka z księgozbiorem specjalistycznych książek i czasopism. Biblioteka wyposażona jest w komputerowe stanowiska dla wirtualnej analizy literatury dla studentów.
6. Wydział prowadzi ścisłą współpracę z jednostkami przemysłowymi wdrażając innowacyjne technologie. Stwarza to możliwość ciągłej aktualizacji wiedzy o procesach i technologiach współczesnego Odlewnictwa.
7. Na Wydziale działa system zapewnia, jakości kształcenia, który sporządza w każdym roku akademickim raport ze swej działalności.